faculty

  • ณัฐกมล ถุงสุวรรณณัฐกมล ถุงสุวรรณ
  • ธิติรัตน์ เจียมบุญศรีธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
  • เกรียงไกร กงกะนันทน์เกรียงไกร กงกะนันทน์
  • นภนต์ คุณะนิติสารนภนต์ คุณะนิติสาร
sp_kriengkrai_big
เกรียงไกร กงกะนันทน์
อาจารย์ประจำ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 1998
อีเมล์
: kongkhanun@gmail.com
เว็บไซต์
: http://www.spu.ac.th/sdm

อาจารย์เกรียงไกร มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น จิตรกรรม การออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ New Media Art และงาน Installation Art โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเขียนหลักสูตรและวางแผนการสอนในบางรายวิชาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อีกด้วย

อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลังจากนั้นได้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze เมือง Florence ประเทศ Italy ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็น Art Academy แห่งแรกของยุโรป อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2556

ในปี 2552 และ 2553 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 และ รางวัลสนับสนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลที่ 1 จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 นอกจากการแสดงงานในประเทศแล้ว ยังได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงและแสดงงานศิลปะนานาชาติที่ประเทศ USA, Spain, Germany, Netherland, Romania, Italy, Belgium, Bulgaria, Lithuania, Poland, Canada, Uruguay, Macedonia, Portugal, Mexico, Brazil, Japan, Korea, Taiwan, China, Bosnia, Malaysia, Pakistan.

ล่าสุดในปี 2556 ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ โคลัมเบียเข้าร่วม Ping Pong Project ร่วมกับศิลปินจากประเทศโคลัมเบีย แสดงงาน Restless 2 ที่ Cavin-Morris Gallery, NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานระหว่างศิลปินไทยและเกาหลี ที่ Gallery Jireh ที่ประเทศเกาหลี โดย Dr. Brian Curtin เป็น Curator นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่มอาทิเช่น One World One Art และ Re Imagine ของสำนักพิมพ์ Artnow International Corporation ซึ่งวางขายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย


click

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน :

2556: คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2553 - ปัจจุบัน: ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ (3D-Based Communication Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ

2550 – 2556: คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ

2552: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ

2553: ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอน อาจารย์ Axel Feuss

2552: ภาควิชานิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอน อาจารย์ Tommaso Maggio

รางวัลที่ได้รับ :

เกียรติประวัติ

2545

• ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
• รางวัลพิเศษการแสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 14

2546

• นักศึกษาดีเด่น สาขาวิชาการ-ผลการเรียนดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• รางวัลผลิตภัณฑ์สี “ศิลปากรประดิษฐ์” การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20

2549

• ทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze

2552

• รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
• รางวัลพิเศษการแสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 21

2553

• รางวัลสนับสนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
• รางวัลที่ 1 การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56

ประวัติการแสดงงานเดี่ยว

2554

• “ Oceanic Wilderness ” at Number 1 Gallery, Art HK 11, Hong Kong.
2553
• “ Spiritual Disease ” at Number 1 Gallery, Bangkok.

ประวัติการแสดงงาน

2556

• “ Restless 2 ” Cavin-Morris Gallery, New York, USA.
• “ Global Art 2013 ” Douro Museum, Portugal.
• “ Ping Pong Project by Thai-Colombian Artists ” Bangkok.
• “ Print Resonance ” , Canada, Belgium, USA, Japan and Thailand.

2555

• The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition, Bangkok.
• “ 55 Artists & 55 Faiths ” Galerie Panisa, Chiang Mai, Thailand.
• “ On The Threshold of The Senses ” , Tally Beck Contemporary, New York, USA.
• 6th International Printmaking Biennial of Douro-2012, Alijó, Portugal.
• 15th International Biennial Print Exhibition 2012, R.O.C.
• 5th Beijing International Art Biennale (BIAB), Beijing, China.

2554

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57
• 10th International Graphic and Ex-libris Exposition, Casale Monferrato, Italy.
• 6th Kyoto International Woodprint Association (KIWA) Exhibition, Kyoto, Japan.
• 2nd Qijang International Print Exhibition Chongqing, China.
• “ Believer’s Paradise ” Koel Gallery, Karachi, Pakistan.
• “ Thai Artists ” Khaas Art Gallery, Islamabad, Pakistan.

2553

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
• Art Exhibition “Thai-Chinese Art Exchange” , National Art Gallery, Bangkok and Xian, China.
• Another Side, Contemporary Artists’ Dreams, La Lanta Fine Art, Bangkok.
• Smally Art Exhibition, Ardel’s Third Place Gallery, Bangkok.
• 4th Ars Maris Art Festival, Cluj-Napoca, Romania.
• 7th International Triennial of Small Graphic Forms Vilnius, Vilnius, Lithuania.
• Art Taipei 2010 , Taipei, Taiwan.
• 2nd Penang International Print Exhibition, Penang State Art Gallery, Penang, Malaysia.

2552

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
• แสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 21
• 9th International Graphic and Ex-libris, Casale Monferrato, Italy.
• 8th The “ Iosif Iser ” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ploiesti, Romania.
• 15th International Print Biennial Exhibition Varna 2009, Boris Georgiev Art Gallery, Bulgaria.
• 5th International Biennial of Mini-Print-Tatovo, Macedonia.

2551

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54
• 5th International Biennial of Graphic Art 2008, Francavilla al Mare – Sant Carles de la Ràpita, Italy and Spain.
• 3rd Beijing International Art Biennale (BIAB), Beijing, China.
• 4th International Biennial of Mini-Print-Tatovo, Macedonia.
• 1st International Competition Exhibition Mini Print and Ex Libris, Milan, Italy.

2550

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
• 5th Kyoto International Woodprint Association(KIWA) Exhibition, Kyoto, Japan.
• Art Exhibition “Accademia in Mostra 2007”,Florence,Italy.
• 7th The “ Iosif Iser ” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Prahova, Romania.
• 3rd International Experimental Engraving Biennial, Timisoara, Romania.

2549

• 5th Egyptian International Print Triennial 2006, Egypt
• 12th International Biennial Print and Drawing Exhibition 2006, R.O.C.
• 4th International Biennial of Graphic Art 2006, Francavilla al Mare – Sant Carles de la Ràpita, Spain and Italy.
• 8th International Small Engraving Salon Carbunai 2006, Romania.
• 2nd International Mini Print, Timisoara, Romania.
• Book-Art Mail Art Project, Artetica’s Gallery, Rome, Italy.
• International Mail Art Project “Fairywaters”, Houffalize, Belgium.

2548

• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51
• Tokyo International Mini – Print 2005, Tokyo, Japan.
• 11th International Biennial of Small Graphics and Exlibris – Ostrow Wielkopolski 2005, Poland.
• Busan International Print Art Festival, Busan, Korea.
• 2nd International Experimental Engraving Biennial, Timisoara, Romania.
• 6th The “ Iosif Iser ” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Prahova, Romania.
• International Mini – Print Biennial Cluj-2005, Cluj-Napoca, Romania.
• 3rd International Biennial of Mini-Print-Tatovo, Macedonia
• 1st International Small Size Engraving Salon “ Inter-Grabado” 2005, Uruguay, South America.

2547

• แสดงงานศิลปกรรม10ปีวิจิตรศิลป์ ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี
• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
• 6th International Small Engraving Salon Carbunai 2004, Romania.
• 2nd International Mini Print de Sarajevo, Bosnia.
• International Exhibition Mail Art “Living” ,Gallery SIDAC, Netherland.
• International Mail Art Project “The Fish”, Belgium.
•International Mail Art Project “The Land Scape”, Florean Museum, Romania.
• International Mail Art Project “Pig”, Belgium.

2546

• -แสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบาครั้งที่ 15
• แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
• แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
• แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม “Monday Printmaking” บ้านบางกอกแกลเลอรี
• 3rd International Small Engraving Exhibition – Cremona 2003, Italy.
• 4th Kyoto International Woodprint Association(KIWA) Exhibition, Kyoto, Japan.
• 1st International Mini Print de Sarajevo, Bosnia.
• International Mini – Print Biennial Cluj-2003,Cluj-Napoca, Romania.
• International Graphic Art Triennial Bitola 2003, Macedonia.
• 4th Egyptian International Print Triennial 2003,Egypt.
• 5th International Small Engraving Salon Carbunai 2003, Romania.
• 3rd Annual International Miniatures Exhibition Little m 2003, Lithuania.
• 2nd International Biennial of Mini-Print-Tatovo, Macedonia
• International Mail Art Exhibition “Breakfast with Dracula” Cluj Napoca 2003,Romania.
• “Art = Start +” Project by Ko De Jonge, Middelburg, Netherland.
• X Biennial Guadalupana Images Guadlupanas III Mexico.

2545

• แสดงงานจิตรกรรมฮิตาชิ “แรงบันดาลใจ…ไกลสู่อนาคต” ครั้งที่ 7
• แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
• แสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14
• Tokyo International Mini – Print 2002, Tokyo, Japan.
• International Mini – Print and Bookplate Exhibition, Cluj – Napoca, Romania.
• International Mail Art Project “The Love” by Leticia Tonon, Santa Gertrudes,Brazil.
• Mail Art Magazine Project by Jose Roberto Sechi, Rio Claro, Brazil.
• International Mail Art Project “Tattoo” by Sigismund Urban, Berlin, Germany.
• International Mail Art Project “Micro-Art” by Bruno Capatti, Medicina, Italy.
• International Mail Art Project “Nobel Peace” by Smith & Gold, Nobel Ontari, Canada.

2544

• แสดงงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 13