faculty

  • ศุภชีพ แหยมเจริญ
suphashep
ศุภชีพ แหยมเจริญ
โทร.
: 086-353-5699
อีเมล์
: suphashep.ya@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :

Netdesign
ตำแหน่ง: ITsubport

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

เจ้าหน้าที่LAB