Lab4

ห้องปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชัน

จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรมการ…
interactive-lab_6

ห้องปฏิบัติการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

สำหรับผู้เรียนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการตอบสนองจากผู้ใช้งานได้ เช่น เว็บไซต์, ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว รวมถึงการพัฒนาผลงานเกมในรูปแบบต่างๆ ห้องปฎิบัติการนี้พ…
1

ห้องปฏิบัติการทางความคิด (THINK Lab)

THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge ห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสร…
digital 6

ห้องปฏิบัติการวาดภาพและออกแบบ

Art & Design Lab เป็น common area สำหรับให้นักศึกษาฝึกพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลงานเชิงสร้างสรคคืต่างๆ ต…