ปริญญาตรี

pic5

วิชวลเอฟเฟกต์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟกต์)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : ศป.บ.(วิชวลเอฟเฟกต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Effects)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  : B.F.A. (Visual Effects)

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา  เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น