ปริญญาตรี

inter2

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Interactive and Game Design)

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้
การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ
การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น
มิวเซียมสยาม เป็นต้น

  • กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่น
เกม เป็นต้น