ปริญญาตรี

pic3

การออกแบบกราฟิก

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ศป.บ.(การออกแบบกราฟิก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.F.A. (Graphic Design)

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น