ปริญญาตรี

GAD_04

การออกแบบกราฟิก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

Interactive Designer

นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design) การออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ(Interface Design) หน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และสื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)

Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสร้างผลงานออกแบบเพื่อการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ สื่อโฆษณา เป็นต้น

 Motion Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว โดยนำหลักการของแอนิเมชันและทฤษฎีภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น มิวสิควีดีโอ ไตเติ้ลรายการทีวี เป็นต้น

 Photographer

ช่างภาพ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง โดยนำทฤษฎีของแสงมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางองค์ประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนผ่านทางภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม

Creative
นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ มีหน้าที่ในการคิดงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา (Advertising Design) งานออกแบกราฟิก (Graphic Design)

Art Director

ผู้กำกับศิลป์ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด เพือวางทิศทางในการทำงานออกแบบที่ชัดเจน ตลอดจนควบคุมคุณภาพการงานผลิตตลอดขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

Creative Director 

ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์ ควบคุมดูแลทีมงานให้แนวทางในการทำงานและเสนอแนะแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนควบคุมให้งานออกมาตอบโจทย์ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ในงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา(Advertising Design) งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design)