ปริญญาตรี

DGA_01

ดิจิทัลอาร์ตส์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : ศป.บ.(ดิจิทัลอาร์ตส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  : B.F.A. (Digital Arts)

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

 กลุ่มวิชาชีพเลือกดิจิทัลอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์  เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

 กลุ่มวิชาชีพเลือกมีเดียอาร์ส์  ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น