ปริญญาตรี

CAN_03

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12หน่วยกิต
ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน93หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ21หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก31หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี15หน่วยกิต
รวม138หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี