ปริญญาตรี

pic2

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ศป.บ.(คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Computer Animation)

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Computer Animation and Visual Effects)

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ และการตัดต่อ เป็นต้น

• Computer Animation เรียนรู้การผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การทำ Story Board การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ และการตัดต่อ เป็นต้น
• Visual Effects เรียนรู้การสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้าง หมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น