คุณธิติรัตน์ (ผู้จัดการคณะ)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร.
: 02-579-1111 ต่อ 2000
แฟกซ์
: 02-579-1111 ต่อ 1999
อีเมล์
: thitirat.ch@spu.ac.th