news

sipa2015_banner580x320

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคกลาง

13 ก.พ. 2558

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content
ในภาคกลาง 
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่เทคโนโลยีด้าน…