ดิจิทัลอาร์ตส์

  • วิชัย โยธาวงศ์วิชัย โยธาวงศ์
  • เกรียงไกร กงกะนันทน์เกรียงไกร กงกะนันทน์
  • ภานุวัฒน์ สิทธิโชคภานุวัฒน์ สิทธิโชค
  • พงศ์ศิริ คิดดีพงศ์ศิริ คิดดี
  • เอมิกา อังคณาสิริกุลเอมิกา อังคณาสิริกุล
  • กิ่งกาญ สุนทรชื่นกิ่งกาญ สุนทรชื่น
  • เกียรติศักดิ์ ศิริผลาเกียรติศักดิ์ ศิริผลา
  • ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณาประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา
580
วิชัย โยธาวงศ์
หัวหน้าสาขาดิจิทัลอาร์ต
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 1998
อีเมล์
: wichai.yo@spu.ac.th
เว็บไซต์
: http://www.spu.ac.th/sdm

มีความเชี่ยวชาญด้าน ประติมากรรม การออกแบบ งานตกแต่ง และ องค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานทาง ประติมากรรม อาทิเช่น -Assistant แกะสลักหินทราย อนุสรณ์ สถานพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ จ.นครราชสีมา -ปั้นหุ่นติดตั้ง จิปาถะภัณฑ์ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี -ปั้นหุ่นติดตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง RIPLEY พัทยา จ.ชลบุรี-ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์ พระยาจักรี จ.พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิเช่น -แสดงผลงาน thesis นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ ม.ศิลปากร – Cerficate of the Olympic art and sport contest 2008 -แสดงงานประติมากรรมของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่9 2552 หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ -ทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลเลอเรียเป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจารย์ วิชัย ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรด้วย

 

click

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร