พันธกิจ

สร้างชื่อเสียงความนิยมในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาวิชาชีพด้านดิจิทัลมีเดีย

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิต และพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ โดยเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถวัดผลได้ในด้านของสมรรถนะ (Performance) ของการนาไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบกลยุทธ์ให้มีความสำเร็จ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเชิงบูรณาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนให้ร่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชน

สร้างองค์กร ทีมงาน ให้มีความเข้มแข็ง บุคลากรทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคณะฯ อย่างชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

สร้างพันธมิตรในวงการวิชาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย ซึ่งจะเป็นเครือข่ายผลักดันให้วิชาการในคณะมีความทันสมัย