การบริหารคณะ

port

คณะดิจิทัลมีเดียได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (Thailand Digital Content Industry) ที่กาลังพัฒนาและขยายตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ดิจิทัลคอนเทนท์ คือ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ถูกจัดทำและสื่อสารผ่านกระบวนการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

ความต้องการดิจิทัลคอนเทนท์มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ได้ถูกผลิตขึ้น และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นวิดีโอเกม เป็นต้น

การได้รับความนิยมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้เกิดความต้องการของเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ในทางธุรกิจ ความสาคัญของเนื้อหาที่น่าสนใจที่ผลิตในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์นี้มีมูลค่ามหาศาล เมื่อชิ้นงานใดได้รับความนิยมก็จะสามารถเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศของตนเองเท่านั้น

ด้วยความเข้าใจการผลิตชิ้นงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ของคณะดิจิทัลมีเดีย รวมถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการต่างๆ สร้างสรรค์ให้คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว

ความภูมิใจของเราคือ การได้เห็นบัณฑิตของคณะฯ ประสบความสาเร็จไปพร้อมกันกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่กาลังเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.กมล จิราพงษ์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย

 

ผังองค์กร

ผังองค์กร

ปรัชญา

สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ

ปณิธาน

รอบรู้  สร้างสรรค์  ทันเทคโนโลยี

การจัดการความรู้

poster100

——————————————————————————————————————–

ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สรุปการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

 

 

 

วิสัยทัศน์

พัฒนา School of Digital Media มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านดิจิทัลคอนเทนท์ชั้นนำของประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

สร้างชื่อเสียงความนิยมในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาวิชาชีพด้านดิจิทัลมีเดีย

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ

ผลิตบัณฑิต และพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ โดยเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถวัดผลได้ในด้านของสมรรถนะ (Performance) ของการนาไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบกลยุทธ์ให้มีความสำเร็จ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเชิงบูรณาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนให้ร่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชน

สร้างองค์กร ทีมงาน ให้มีความเข้มแข็ง บุคลากรทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายของคณะฯ อย่างชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

สร้างพันธมิตรในวงการวิชาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย ซึ่งจะเป็นเครือข่ายผลักดันให้วิชาการในคณะมีความทันสมัย

แผนดำเนินงานคณะดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2554

แผนดำเนินงานคณะดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2554

การประเมินคุณภาพของคณะดิจิทัลมีเดีย

คู่มือการประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ คณะดิจิทัลมีเดีย

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

แผนการจัดการความรู้ของคณะดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการความรู้ของคณะดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2554

การจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์