news

ประชาสัมพันธ์

Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION

27 พ.ค. 2559

Denude

 

“Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

17 พ.ค. 2559

 

เริ่มแล้ว นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เปิดงาน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย  “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”  โดยนักศึกษาได้นำเอาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ณ ชั้น1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม