news

ประชาสัมพันธ์

โครงการ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย 2558 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 ก.พ. 2559

Banner-PR-580x326pxพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล

ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญสูงสุดสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ

เป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้

ซึ่งปรากฎในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสาเร็จ

อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา

คณะดิจิทัลมีเดียได้เล็งเห็นความสาคัญที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯ

และวางแนวทางให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม

พร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้

ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

ให้ราลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน