news

ประชาสัมพันธ์

poster04

Young Animator Contest 2015

25 ต.ค. 2558

โครงการประกวด Young Animator Contest 2015

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันจัดโครงการ Young Animators Contest 2015
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศร่วมส่งผลงาน Animation เข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทในหัวข้อ “ASEAN: Ten Nations, One Community”
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและในระดับ นานาชาติ แต่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ยังนับว่าขาดแคลนและเป็นที่ต้องของตลาดแรงงานโลก เป็นอย่างมาก การเฟ้นหาเยาวชนฝีมือดีด้วยการประกวดผลงานสร้างสรรค์ จึงนับเป็นช่องทางในการช่วยกระตุ้นให้เกิด
การตื่นตัวและผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อดิจิทัลของเมืองไทยให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและนาไปสู่การยกระดับให้วงการดิจิทัลคอนเทนท์ไทยก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติได้ต่อไป
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นผู้นาด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Digital Content จึงได้ร่วมมือกันจัดการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Young Animator Contest 2015 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนจากทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดง ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระกับการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น ภายใต้แนวความคิด “ASEAN: Ten Nations, One Community”
ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประกวดได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ไร้ขอบเขต แล้วยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และชั้นเชิงทางศิลปะควบคู่ไปกับเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจในงานแอนิเมชันได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อสร้างเวทีในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒนานักออกแบบสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่จะเป็นบุคลากรสาคัญในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
4. เพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมด้านสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ

5. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนต์ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ป.ว.ช.) ทุกสถาบัน ทั่วประเทศ
1.2 รับสมัครผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม) หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม
2. การส่งหลักฐานการสมัคร
2.1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.facebook.com/SDMContest
2.2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า พร้อมลงนามรับรองสาเนา (ผู้สมัครต้องระบุข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดผลงานให้ครบถ้วนตามข้อกาหนด จึงจะได้รับการพิจารณา)
2.3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกวดและผลงานรอบแรกมาที่ sdmcontest@gmail.com (ดูรายละเอียดของผลงานที่ต้องส่งในรอบแรกได้ในหัวข้อรายละเอียดการประกวด)
3. เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1. เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ห้ามพาดพิง ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่สุภาพ เนื้อหาต้องมีความเหมาะสมในการรับชมของผู้ชมทุกวัย
3.2. ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยตัวผู้สมัครเอง ซึ่งไม่เคยส่งเข้าประกวด ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลจากสถาบันใดมาก่อน และห้ามมิให้นาผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
3.3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ทั้งภาพและเสียง) หากมีการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุไว้ท้ายผลงาน (end credit) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ส่งโดยผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
3.4. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสินและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทาการลอกเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.5. หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจานวนหลายผลงาน คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะรางวัลสูงสุดที่ได้รับรางวัลเดียวเท่านั้น
3.6. คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดการประกวด ส่วนผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้เจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้คณะผู้จัดการประกวดนาไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

รายละเอียดการประกวด
1. แนวคิดการประกวด
ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องผลิตแอนิเมชันขนาดสั้น เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ASEAN ภายใต้แนวความคิด “ASEAN: One Nation, One Community” โดยไม่จากัดรูปแบบ สไตล์และ เทคนิค สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงานแอนิเมชั่น ได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ความยาวไม่ต่ากว่า 1.30 นาทีแต่ไม่เกิน 3 นาที
2. กิจกรรมการประกวด มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การส่งผลงานประกวดรอบแรก (หมดเขตรับผลงานถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)
ให้ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการประกวดและผลงานรอบแรกในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมาทางอีเมล์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยตั้ง Subject E-mail โดยใช้ชื่อทีมตามด้วยชื่อผลงาน ส่งมาที่ sdmcontest@gmail.com โดยมีรายละเอียดของผลงานดังนี้
เนื้อเรื่อง และแนวความคิด
-Storyboard
- Character Design ให้ส่งระบุแนวความคิดในการออกแบบ, ข้อมูลตัวละคร, ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง , Action Pose และสีหน้าตัวละคร ทีมีการลงสีให้สมบูรณ์
- Key Visual หรือ Concept Art แบบลงสีไม่ต่ากว่า 5 รูป
- สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง Storyboard Character Design และ Key Visual ได้ที่ www.facebook.com/SDMContest
2.2 การส่งงานประกวดรอบสุดท้าย ( 15 ทีมสุดท้าย)
อัพโหลดผลงาน Animation และเอกสารแสดงการออกแบบตัวละครในเรื่องขึ้นใน Google Drive ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 และนาไฟล์ผลงาน Animation ไรท์ลงแผ่น CD/DVD พร้อมปรินท์ไฟล์เอกสารแบบสีมาส่งในวันนาเสนอผลงาน (14 กันยายน 2558) โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องส่งดังนี้
- ส่งไฟล์ของผลงาน Animation ขนาด 720 x 576 ความยาวไม่ต่ากว่า 1 นาทีครึ่งและไม่เกิน 3 นาที โดยส่งไฟล์มาในรูปแบบ Quicktime H 264 หรือ .flv หรือ .swf (สาหรับ Flash Animation)
- Character Design ให้ส่ง Character Sheet ของตัวละครหลัก (Character Sheet โดยระบุแนวความคิดในการออกแบบ, ข้อมูลตัวละคร, ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง , Action Pose และสีหน้าตัวละคร) ส่งเป็นไฟล์ .psd
- ระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทางานทั้งหมด พร้อมทั้งแนบแนวความคิดการออกแบบ เรื่องย่อ Storyboard และ Character Design มาด้วย
2.3 Workshop เพื่อพัฒนาผลงาน
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานจานวน 15 เรื่องจากทีมผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ซึ่งทีมผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านรอบแรกทั้ง 15 ทีม จะต้องเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นให้เสร็จสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่อง และแนวความคิดที่ได้นาเสนอมาในรอบแรก โดย Workshop จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งทางผู้จัดการประกวดจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม Workshop ให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเข้าร่วมการ Workshop พัฒนาผลงาน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรอบตัดสิน

3. กาหนดการรับสมัครและประกาศผล
- กาหนดรับผลงานรอบแรก : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
- กาหนดการประกาศผลงานผ่านเข้ารอบ 15 ชิ้น : วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
- กาหนดการเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงาน: วันที่ 8 และวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2558*
- กาหนดรับผลงานรอบสุดท้าย : วันที่ 4 กันยายน 2558
- กาหนดการนาเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการ : วันที่ 14 กันยายน 2558
- กาหนดการประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 14 กันยายน 2558
* วันที่จัด Workshop อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และ ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายต้องเข้าร่วมนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 14 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : อาจารย์กัณยาวีร์ เพชรสุข โทร. 09 8250 6545 หรือ ทางเพจ www.facebook.com/SDMContest หรือ LINE id: sdm.spu
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPad Air ความจุ 128 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPad Mini ความจุ 128 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมจะได้รับ iPod Touch ความจุ 32 GB คนละหนึ่งเครื่องและเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล
เกียรติบัตร
คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการประกอบด้วย คุณเจสัน พิชอน ตัวแทนฑูตศิลปะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชัน
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1. เนื้อหาและการสื่อสารถูกต้องตามโจทย์ที่กาหนด(Content & Communication)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity)
2. ความสวยงาม (Visual Design)
3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Execution & Production & Techniques)
4. การนาเสนอชิ้นงาน (Presentation)
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบประเภทละ 15 ชิ้นจากผลงานที่สมัครทั้งหมด โดยผู้เข้ารอบ 15 คน / ทีมสุดท้ายนาเสนอผลงานด้วยตัวเองแก่คณะกรรมการใน วันที่ 14 กันยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทางานจริง
2. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาฝีมือของตนให้ดียิ่งขึ้น
3. สร้างนักออกแบบแอนิเมชันรุ่นใหม่ฝีมือดีที่จะเป็นบุคลากรสาคัญในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
4. เชื่อมโยงและเกิดร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านแอนิเมชัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์