news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการ พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย 2013 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

26 ก.ค. 2557

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งถือได้ว่ามีความสาคัญสูงสุดสาหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ เป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้ ซึ่งปรากฎในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสาเร็จ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา

คณะดิจิทัลมีเดียได้เล็งเห็นความสาคัญที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะฯ และวางแนวทางให้ถูกต้องตามแบบแผนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ให้ราลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน