news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการ SDM รับน้องบายศรีสู่ขวัญ2013

26 ก.ค. 2557

โครงการSDM รับน้องบายศรีสู่ขวัญ2013 เป็นประเพณีสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการร่วมสร้างสัมพันธ์ทีดีระหว่างรุ่นพีรุ่นน้อง การสร้างสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว สร้างความอบอุ่นและมิตรภาพทีดีภายในสถาบัน คณะกรรมการนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างรุ่นพีและร่น น้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีเน้นกิจกรรมทีสร้างสรรค์ อบอุ่นประทับใจและเคารพในสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดกิจกรรมรับน้องและพิธีบายศรีของคณะขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงามเพื่อต้อนรับน้องใหม่

กิจกรรมรับน้องและพิธีบายศรี นี้ได้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที 1 รู้สึกภาคภูมิใจในคณะดิจิทัลมีเดีย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมทั้ง เปิดโอกาสรุ่นพี่ ชั้นปีที 2 – 4 ได้อบรมความประพฤติของรุ่นน้องชัน ปีที 1 ให้อยู่ในระเบียบวินัย ให้มีความตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางคณะ หรือมหาวิทยาลัยได้กาหนดเอาไว้ อย่างเคร่งครัด