news

รางวัล

ประกวดออกแบบ MINI GAME : GREAT KING CITY

24 พ.ค. 2555

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 5 การแข่งขันประกวดออกแบบ MINI GAME : GREAT KING CITY ซึ่งเป็น เกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำประยุกต์ใช้ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยำวชนได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร ด้วยกำรออกแบบมินิเกม ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในรูปแบบของเกมระยะสั้น ประกอบกับกำรตอบคำถำมในเกม แนวคิดของเกมดังกล่ำวจะต้องประกอบไปด้วยรำยละเอียดของโครงกำรในพระรำชดำริ และน้อมนำแนวคิดดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้กับมินิเกม เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อให้ เกิดควำมสอดคล้องกัน ซึ่งโครงการฯ ได้ตัดสินการประกวดไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 9.30น – 12.00น ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากผลงานเกมแพทย์อาสามหาสนุก

 

1. นายธนะชัย แย้มพลอย         นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. น.ส. ศศิกานต์ เพ็งสมบัติ      นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. น.ส. อัจฉริยาภรณ์ หงษา      นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 5 จากผลงานเกมThekeep

1. นายวาทิศ ตันติเหมันต์         นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. นายศรัณยู มุสิกะสิน            นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. นายสุรสรรค์ อาภัสรพรหม    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

โดยมีอาจารย์วรากรณ์ ใช้เทียมวงศ์ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สุขุม สวนขวัญ

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา

 

ให้ข่าวโดย อาจารย์วรากรณ์ ใช้เทียมวงศ์

รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม