ทุนการศึกษา

contestP3

SDM Contest

16 พ.ค. 2555

ทุน SDM Contest เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีประทุม สำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกาษาระดับมัธมปลายหรือเทียบเท่าที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผ ลงาน Animation, Visual Effect, game design, Interact Face Design, ComicStrip และ Graphic book ได้มีโอกาสส่งผล งานสร้างสรรค์ของตนเองเข้าประกวดเพื่อชิงทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตรคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีประทุม ในสาขาที่ตนเองสนใจเป็นประจำทุกปี โดยน้องๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ในแบบฉบับที่ตนเองถนนัดในแต่ละประเภท ภายใต้หัวข้อ ที่ทางคณะผู้จัดโครงการประกวดกำหนดขึ้นในแต่ละปี

ประเภทของทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. ทุนเรียนฟรีสาขาวิชา คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน หรือ สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์(โดยเลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง)

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน

ชนะการประกวด สร้างแอนิเมชันขนาดสั้น หรือ Visual Effect Video Clip ที่ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด ตามจินตนาการณ์ของตนเอง โดยไม่จำกัดเทคนิคความยาว 1-3 นาที
(จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ SDM Contest)

2. ทุนเรียนฟรีสาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม 

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน

ชนะการประกวด ออกแบบโครงสร้างเกม ตัวละคร และฉากของเกม หรือออกแบบ Interact Face Design ของ website ภายใต้หัวข้อMy Digital World โดยผลงานต้องมีฉากของเกมหรือหน้าต่างของเวบไซต์ ที่ออกแบบเองอย่างน้อย 5 หน้า พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวละครในเกม หรือ Graphic สำหรับเวปไซต์ที่จำเป็นเพิ่มเติมประกอบ (จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ SDM Contest)

3. ทุนเรียนฟรีสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ หรือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน

สร้างงานการ์ตูนช่อง หรือหนังสือภาพ ภายใต้หัวข้อ My Digital Worldตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ขนาด A4 และมีจำนวนหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า
4 หน้า พร้อมออกแบบปกประกอบมาในรูปเล่มให้สมบูรณ์ (จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ SDM Contest)

Website โครงการประกวด : http://digitalmedia.spu.ac.th/sdmcontest2012

Facebook โครงการประกวด : http://www.facebook.com/SDMContest2012