news

ทุนการศึกษา

gigabyte

ทุน “GIGABYTE”

16 พ.ค. 2555

GIGABYTE ทุนประจำปี

สำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่น คณดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักการและเหตุผล

บริษัท GIGABYTE Technology จำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ได้เลงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้าน Digital Content ทีกำลังเป็นที่นิยมควบคู่ไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยุค Digital ในปัจจุบัน จึงจัดโครงการ “ทุน GIGABYTE” ขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เรียนดี มีความสามารถด้านดิจิทัลอาร์ต และมีน้ำใจช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการศึกษาด้าน Digital Content
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีน้ำใจ ได้มีโอกาสรับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเกิดความภาคภูมิใจ และมีกำลังใจในการเรียนและช่วยเหลืองานส่วนรวมต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท GIGABYTE Technology จำกัด และ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการศึกษาดีและช่วยเหลือกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน โดยแบ่งการให้ทุนออกเป็น 4 ดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุนสำหรับนักศึกษารียนดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
2. ทุนสำหรับนักศึกษาช่วยเหลือกิจกรรม จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
3. ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
4. ทุน Portfolio ดีเด่น จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนประเภทนักศึกษารียนดี

1. เป็นนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป ระหว่างการศึกษาในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ช่วยเหลือกิจกรรม งานของคณะอย่างสม่ำเสมอ
4. เกียรติบัตร, เอกสารแสดงว่าได้ช่วยกิจกรรมคณะและ Portfolio

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนประเภทนักศึกษาช่วยเหลือกิจกรรม

1. เป็นนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ระหว่างการศึกษาในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ช่วยเหลือกิจกรรม งานของคณะอย่างสม่ำเสมอ
4. เกียรติบัตร, เอกสารแสดงว่าได้ช่วยกิจกรรมคณะและ Portfolio

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนประเภทนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น

1. เป็นนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป ระหว่างการศึกษาในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ช่วยเหลือกิจกรรม งานของคณะอย่างสม่ำเสมอ
4. เกียรติบัตร, เอกสารแสดงว่าได้ช่วยกิจกรรมคณะและ Portfolio

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนประเภท Portfolio ดีเด่น

1. เป็นนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเข้าเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป ระหว่างการศึกษาในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. Portfolio