news

ประกาศคณะ

กำหนดการตัดสินการประกวด

2 ก.พ. 2555

กำหนดการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย และกำหนดการ พิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน

“Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011”

ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ณ ลานกิจกรรมโซน A ชั้น G  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการตัดสินการประกวด ศุกร์ที่ 10  กุมภาพันธ์  2555 เวลา 10.00 – 15.00น.

9.00-9.30 น.                                        คณะกรรมการลงทะเบียน

9.30-12.00 น.                                       ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ช่วงที่1

12.00-13.00 น.                                     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.                                     ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ช่วงที่2

15.00-15.30 น.                                     พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.00 น.                                     คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด

กำหนดการมอบรางวัลการประกวด           ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 – 17.30น.

16.00-17.30 น.                                     ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด

ผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 150 ท่าน

** กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม **