ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 10 ชั้น 4 เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0-2579-1111 ต่อ 2741-6
แฟกซ์
: 0-2579-1111 ต่อ 2747
อีเมล์
: sci2.sripatum@gmail.com