โครงการทุน Nation Pre O – net A – net

May 25, 2012

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  “โครงการทุน Nation SPU Pre O – net A – net”
ปัจจุบันศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบและรับมอบทุนการศึกษา
จากท่านอธิการบดี ประจำภาคเรียนที่1/2555