ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
: 0 2579 - 1111 ต่อ 2130, 2133, 2134
แฟกซ์
: 0 2579 - 1111 ต่อ 2137
อีเมล์
: scholarship@spu.ac.th