ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนสาหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และครอบครัว

ทุนสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และครอบครัว (รวม อบจ. , อบต. , เทศบาล , สุขาภิบาล)
UploadImage


คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ วิทยาลัย /สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวนทุน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 30% ของค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (เวลาปกติตามหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษ
1. เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครอบครัวของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม อบจ. , อบต. , เทศบาล , สุขาภิบาล)
2. แสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครอบครัวของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม อบจ. , อบต. , เทศบาล , สุขาภิบาล)
3. ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงื่อนไขหลังได้รับทุน
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น
โทร.02 558 6888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900
ID Line : SPU60


UploadImage