ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

UploadImage

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
ทุนการศึกษาที่ได้รับ    
ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  ต้องเป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
2.  มีหนังสือรับรองจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง
3.  ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง
4.  ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.  เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4  มือถือ 0847412900
Line:SPU60

UploadImage