ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา
ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
1. สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 ทุน  
  ของค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ Grade 12 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  3.00 ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.  ไม่ย้ายคณะ / สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4.  สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
5.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน
6.  เป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

2.  สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท และ 10,000 บาท
     เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน
     สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่
31 กรกฏาคม 2560
     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท
                       ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
                    

     
สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
       สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท
                       
ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
2.  ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900 
ID Line รับสมัคร: spu_admissions
Line:SPU60
UploadImage