ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนบุตรครู ปี 2560

UploadImage
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
- สนับสนุนทุนการศึกษา  50%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 
- จำนวน  100  ทุน (ลงทะเบียนภายใน - 12 มิ.ย. 60)
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า
2.  เป็นบุตรครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสถาบันเอกชนและรัฐบาล รวมถึงหากในสถาบันการศึกษานั้นมีโรงเรียนในเครือระดับประถมศึกษาจะได้รับทุนนี้ด้วย
3.  แสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ครู หรือสำเนาบัตรประจำตัวครูของสถาบันการศึกษา
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900

ID Line: SPU60

UploadImage