ทุนนามสกุลเดียวกัน

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นบุตรหรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากรศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติบุคลากรศิษย์ค่าศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ลงทะเบียน วันนี้ - 31 ก.ค. 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้

          ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
          ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
 

  *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป


 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป