ทุนการศึกษา

ทุนนามสกุลเดียวกันมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

คณะ วิทยาลัย และสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
1.  สำหรับผู้ลงทะเบียน วันนี้ - 31 ก.ค. 2562
     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
          ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000  บาท
                     ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000  บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. เป็นบุตร หรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน
4. มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่น วุฒิการศึกษา


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร.02 558 6888 ต่อ 2121-4 
 ID LINE : @spuadmission

 UploadImage