บริการ

ระบบ e-research

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เช่น การเสนอโครงร่างการวิจัย การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และการอัพโหลดข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคคลากรภายใน ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

***  ผู้สนใจเสนอขออนุมัติทุนวิจัยสำหรับบุคลาการภายใน  กรุณาส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ในขั้นตอนแรก

- FM วจ -01 แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย (กรณีจัดทำเป็นภาษาไทย)

- FM วจ -01 Research Proposal (กรณีจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ)

- FM วจ -06 แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

เอกสารแบบฟอร์มการขออนุมัติทุนวิจัยสำหรับบุคลาการภายใน

1.FM วจ.-01  แบบเสนอโครงร่างงานวิจัย

FM วจ.01 Research  Proposal

2.FM วจ.-02 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

3.FM วจ.-06 แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

4.FM วจ.-11 แบบขอส่งรายงานวิจัย

5.คู่มือการวิจัย

 

 

 

 

 

 

วารสารศรีปทุมปริทัศน์

ด้วยภารกิจด้านการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดทำวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป เพื่อให้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สาธารณะชนได้รับรู้อีกด้วย

>> ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล ICT กลุ่มที่ 1 โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึงธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCT และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
>> ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป ทั้งแวดวงวิชาการและสังคมทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม

ขั้นตอนการนำส่งวารสารศรีปทุมปริทัศน์

1.  เข้าสู่ระบบ  >>คลิกที่นี่<<

2.  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  (หากนำส่งบทความครั้งแรก คลิก login)

3.  นำส่งไฟล์บทความในระบบ  และดำเนินการที่ปรากฎอยู่ในระบบ
 ** หมายเหตุ :
1. กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการใช้ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 1 เดือน
2. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์ จำนวน 2,000 บาท และสมัครสมาชิกวารสารศรีปทุมปริทัศน์ 1 ปี จำนวน 300 บาท พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางไปรษณีย์
3. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ รับเฉพาะบทความวิทยานิพนธ์ ป.เอก

การเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำในการเตรียมและส่งต้นฉบับ

รูปแบบการเขียนอ้างอิง

ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าแรกของบทความ ประเภทผู้เขียนคนเดียว

ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าแรกของบทความ ประเภทผู้เขียนหลายคน

แบบฟอร์มการส่งบทความ

กระบวนการพิจารณาบทความ

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิก

อัตราค่าสมาชิก “วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม”
1)  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
>>อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 2 ปี จำนวนเงิน 300 บาท (4 ฉบับ)

2)  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>อัตราค่าสมาชิกวารสารราย 2 ปี จำนวนเงิน 150 บาท (2 ฉบับ)

 การส่งเงินค่าสมัครสมาชิก

1)  เงินสด (กรณีสมัครด้วยตัวเอง)
2)  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัว ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่บัญชี 053-2-54733-2 พร้อมแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครสมาชิกมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่ายและสมาชิก โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2187

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  วารสารศรีปทุมปริทัศน์
เลขที่ 2410/2  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ 0-2579-1111, 0-2561-2222 ต่อ 1331
E-mail address: research@spu.ac.th

(หมายเหตุ : ราคาจำหน่ายเล่มละ 100 บาท)

คู่มือการปฏิบัตงาน