Warning: Missing argument 3 for createGallery(), called in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-service-center/single-project.php on line 37 and defined in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-service-center/functions/images.php on line 122

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษย์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.55)

09/01/2013

Reviewers
บทความวิจัย
EVALUATING THE ROLE OF MARKETING CAPABILITIES AND EXPORT SUCCESS : AN INVESTIGATION OF THAI AGRO-BASED SME’s Phadett Tooksoon , Osman Mohamad
THE ANTECEDENTS FACTORS AFFECTING THE SUCCESS IN IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM FOR FIRMS IN THAILAND PajareePolprasert, Nichakorn Ditkaew
THE MODERATING EFFECT OF GOVERNMENT AGENCY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL RESOURCES AND EXPORT MARKET EXPANSION Phadett Tooksoon, Osman Mohamad
การเข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นภเรณู สัจจรักษ์  ธีระฐิติ
การใช้เทคนิคซินเนคติกส์พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์
การ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เชียงใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ธันยวัฒน์ รัตนสัค
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโรงสีตามแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน และทฤษฎีฐานทรัพยากร พัชราภา  สิงห์ธนสาร
การวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ในองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  อัมพร  ธำรงลักษณ์

 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 ดวงพร  อ่อนหวาน, จินตนา  ตั้งกิจอนันต์สิน ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ยุวดี  เครือรัฐติกาลประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

 พิชัย พ้นภัย

 

รูป แบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชนเพื่อการพัฒนา ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

 ดวงพร  อ่อนหวาน, ลลิตพรรณ  จรรย์สืบศรี, อุษามาศ  รัตนวงศ์, เบญญาภา  กันทะวงศ์วาร

บทความวิชาการ ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาเขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนของไทย : ภาพสะท้อนความขาด พรพรรณ  สวัสดิสิงห์ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยถิ่น : กรณีศึกษาจากละครเรื่อง “น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ : เนื้อคู่ในน้ำเน่า ตอนที่ 1-3″ ฐิติภา คูประเสริฐสองทศวรรษปัญหากรณีเขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี : ถอดบทเรียนการต่อสู้ภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 อภิญญา ดิสสะมานบทความปริทัศน์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การ: การสังเคราะห์บทความวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา อิสระ ทองสามสี

No related posts.