Warning: Missing argument 3 for createGallery(), called in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-service-center/single-project.php on line 37 and defined in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/spu-service-center/functions/images.php on line 122

วารสารศรีปทุมปริทัศน์มุนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มค.-มิย. 2554)

09/01/2013

บทความวิจัย 

A COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING PROGRAM FOR ENHANCING ENGLISH READING COMPREHENSION THROUGH A TEXT STRUCTURE READING STRATEGY

Dentisak Dorkchandra, Pannathon Sangarun 

 

การจัดการตลาดบริการสำหรับโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มหนุ่มเจ้าสำอาง 

สุจินต์ สุขะพงษ์

 

การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก 

อัศม์เดช วานิชชินชัย 

 

การศึกษาภาพลักษณ์สตรีในรายการข่าวและรายการละครทางโทรทัศน์

เอกธิดา เสริมทอง

 

ความสามารถและวิธีการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไทยศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อม

สรพล บูรณกูล

 

ค่านิยมทางเพศกับปริมาณการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

สุวรีย์ ชิตะปรีชา 

ศึกษา การนำการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าตราสินค้าของสถาบันอุดม ศึกษาในมุมมองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล

วิชิต อู่อ้น

 

คุณภาพ ชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร

 

บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สุพจน์ บุญวิเศษ

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงด้านสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

 

ปัจจัยด้านสวัสดิการที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัจศรา ประเสริฐสิน

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนี SET50

ชนิษฎา ถนัดค้า

 

ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธัญกร คำแวง

 

อิทธิพลของสื่อโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการรับรู้และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

บรินดา ศัลยวุฒิ

 

 

บทความวิชาการ

 

การใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของมนุษย์

นิจจัง พันธะพจน์ 

 

การนำผลประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา : มุมมองเชิงทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์

สุบิน ยุระรัช

 

จิตสำนึกสาธารณะออนไลน์…ความดีบนโลกเสมือนจริง

เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว

 

บทวิจารณ์หนังสือ

 

REVISITING WALDO’S ADMINISTRATIVE STATE : CONSTANCY AND CHANGE IN PUBLIC 

วีระศักดิ์ เครือเทพ 

 

UNDERSTANDING PUBLIC POLICY

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

No related posts.