ประชาสัมผันธ์ แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

8 ส.ค. 2560
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 146

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 149

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 239

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 239
โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ” หลักการและเหตุผล ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันคณาจ

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 146

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 149

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 239

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/spu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/advanced-excerpt/advanced-excerpt.php on line 239
171485

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

หลักการและเหตุผล ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นเ

ข่าว-กิจกรรมคณะ

+ ดูทั้งหมด