ติดต่อหน่วยงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ห้อง 1-303 ชัน 3 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
โทร.
: 0-2579-1111, 0-2561-2222 ต่อ 1155, 1252, 1331
แฟกซ์
: 0-2579-1111, 0-2561-2222 ต่อ 2187
อีเมล์
: research@spu.ac.th