บริการ

downlond คู่มือ/แบบฟอร์ม

1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา

2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์

3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน

4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน

5. การย้ายคณะสาขาวิชา

6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน