บริการ

งานรับเข้าศึกษาใหม่

  • ตรวจสอบระเบียนการฯ นักศึกษาใหม่
  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
  • งานบัตรนักศึกษา
  • จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา
  • ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิม
  • เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
  • ย้ายวิทยาเขต