บริการ

ระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาเอก ดังนี้

การจัดการดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตร (สีเหลืองทอง)
image0314
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-การบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-การบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี