บริการ

ระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาเอก ดังนี้

การจัดการดุษฎีบัณฑิต



ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตร (สีเหลืองทอง)
image0314
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ