บริการ

ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา  ระดับปริญญาโท ดังนี้

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สีขาว

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลือง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สีม่วง

บัญชีมหาบัณฑิต  สีเขียว

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สีเลือดหมู

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สีเทา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลืองทอง

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สีฟ้า

การจัดการมหาบัณฑิต      สีฟ้