บริการ

งานสำเร็จการศึกษา

  • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  • ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
  • งานจัดทำปริญญาบัตร
  • งานตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามคำร้อง
  • ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
  • แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก