บริการ

งานสถิติและสารสนเทศ

  • พัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
  • จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน