บริการ

งานบริหารงานทั่วไป

  • ธุรการและสารบรรณ
  • งานบริการ Counter
  • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน
  • งานพัฒนาบุคคลกร สำนักงานทะเบียน
  • บริการงานงบประมาณ การเงิน  พัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานทะเบียน