บริการ

ลงทะเบียนประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา (บางเขน)

     ประกาศการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ระดับบัณฑิตศึกษา

     ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิต 

     กำหนดการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง Internet ภาค S/2555
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค S/2555 สำหรับระดับปริญญาเอก
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค S/2555 สำหรับระดับปริญญาเอก(DM)
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค S/2555 สำหรับระดับปริญญาโท

     ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง Internet ภาค 2/2555
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค 2/2555 สำหรับระดับปริญญาเอก
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค 2/2555 สำหรับระดับปริญญาโท
          – รายวิชาที่เปิดสอนภาค 2/2555 สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์ 1 ปี

     ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง Internet ภาค 1/2555

     ขั้นตอนการลงทะเบียนทาง Internet ภาค s/2554

     รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา S/2554  ระดับปริญญาโท

     รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา S/2554  ระดับปริญญาเอก

     แผนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา S/2554

     คำแนะนำในการลงทะเบียน

     คู่มือการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet