บริการ

ลงทะเบียนประจำภาค ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

 

กำหนดการลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet ภาค ฤดูร้อน/2556
      กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ, เสาร์-อาทิตย์

กำหนดการและรายวิชาที่เปิด 
สอบแก้ตัวภาค 1, 2
      กำหนดการและรายวิชาที่เปิด  สอบแก้ตัว ภาค 2/2555
      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบแก้ตัว (ฉบับร่าง) คลิกที่นี่

กำหนดการลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet ภาค ฤดูร้อน/2555

      กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ, เสาร์-อาทิตย์
      กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา

กำหนดการลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet ภาค 2/2555

      กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ, เสาร์-อาทิตย์

      กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา ภาคปกติ,เสาร์-อาทิตย์

 กำหนดการลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet ภาค 1/2555   

       กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ, เสาร์-อาทิตย์

       กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา ภาคปกติ,เสาร์-อาทิตย์

 รายวิชาที่เปิด / ตารางเรียน /ขันตอนการลงทะเบียน  ระดับปริญญาตรี

       flow การลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต      

       คำอธิบายข้อความที่แสดงในหมายเหตุของคู่มือลงทะเบียน

       ข้อตกลงการลงทะเบียนรายวิชา

       ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ,ล่าช้า ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต

       ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต

       รายวิชาที่เปิด / ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาค ฤดูร้อน/2556 update 21 พค. 56
       รายวิชาที่เปิด / ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาค ฤดูร้อน/2555

        รายวิชาที่เปิด / ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2/2555

       รายวิชาที่เปิด / ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1/2555

       รายวิชาที่คาดว่าจะเปิด ประจำภาค 1/2556 new

     **อาจมีการปรับปรุงข้อมูลในภายหลัง นศ.โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียน**