บริการ

งานทะเบียนการศึกษา

  • การบริหารงานทะเบียนประจำภาค
  • ย้ายคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา
  • จำแนกสถานภาพนักศึกษารายบุคคล
  • ออกเอกสารทางการศึกษา (นักศึกษา)
  • เรียนข้ามสถาบันวิทยาเขต
  • ประมวลผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษาประจำภาค