บริการ

downlond คู่มือ/แบบฟอร์ม

1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา

2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์

3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน

4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน

5. การย้ายคณะสาขาวิชา

6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน

คู่มือนักศึกษา

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ระดับปริญญาตรี
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบชดเชย
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประเภทนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ทุกระดับการศึกษา
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาย้อนหลัง

แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการศึกษา

งานรับเข้าศึกษาใหม่

 • ตรวจสอบระเบียนการฯ นักศึกษาใหม่
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • งานบัตรนักศึกษา
 • จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา
 • ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิม
 • เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
 • ย้ายวิทยาเขต

งานทะเบียนการศึกษา

 • การบริหารงานทะเบียนประจำภาค
 • ย้ายคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา
 • จำแนกสถานภาพนักศึกษารายบุคคล
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (นักศึกษา)
 • เรียนข้ามสถาบันวิทยาเขต
 • ประมวลผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษาประจำภาค

งานสำเร็จการศึกษา

 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
 • งานจัดทำปริญญาบัตร
 • งานตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามคำร้อง
 • ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
 • แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก

งานสถิติและสารสนเทศ

 • พัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
 • จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน

งานบริหารงานทั่วไป

 • ธุรการและสารบรรณ
 • งานบริการ Counter
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน
 • งานพัฒนาบุคคลกร สำนักงานทะเบียน
 • บริการงานงบประมาณ การเงิน  พัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานทะเบียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (The Assessment for satisfaction of the service)

ภาษา(language)  ไทย / Thai

ภาษา(language)  อังกฤษ / English

 

INFOGRAPHIC

สำนักงานทะเบียน

-ขั้นตอนการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (Upd 06/11/2014)
-วิธีตรวจสอบตารางเรียน (Upd 05/01/2015)
-ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต เกินจาก มหาลัยกำหนด (Upd 07/01/2015)
-ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน (Upd 04/05/2015)
-การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Upd 30/05/2015)
-การขอทำบัตรนักศึกษาทดแทน (04/05/2015)
-การขอย้ายรอบสาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา (16/07/2015)

สำนักงานวิชาการ

-การเตรียมตัวสอบก่อนการเข้าห้องสอบ (11/02/2015)
-การขอสอบชดเชย (เหตุสุดวิสัย) (12/02/2015)
-การขอสอบซ้อน (Upd 01/06/2015)
-การสอบ Placement Test (05/03/2015)
-การขอสอบแก้ตัวปลายภาค (12/02/2015)
-การขอเปิดหลักสูตร (09/02/2015)
-ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (09/02/2015)
-การขอเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา (18/03/2015)