กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี / นานาชาติ บางเขน ภาคการศึกษาที่ 3/2559 Upd 21/04/2560

April 21, 2017

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน (Upd 21/04/2560)
2. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 3/2559 ปริญญาตรี / นานาชาติ (Upd 21/04/2560)
3. กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค 3/2559 ปริญญาตรี / นานาชาติ (Upd 21/04/2560)
4. ความหมายของอักษรย่อในคู่มือรายวิชาที่เปิดสอน (Upd 21/04/2560)