กำหนดการ/คู่มือลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี / นานาชาติ บางเขน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 Upd 24/07/2560

July 24, 2017

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน (Upd 24/07/2560)
2. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 1/2560 ปริญญาตรี (Upd 24/07/2560)
3. รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค 1/2560 นานาชาติ (Upd 24/07/2560)
4. กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค 1/2560 ปริญญาตรี / นานาชาติ (Upd 24/07/2560)
5. ความหมายของอักษรย่อในคู่มือรายวิชาที่เปิดสอน (Upd 24/07/2560)